OTTHON- és 
ÉLETMÓD BIZTOSÍTÁS 

Nyugdíjmegtakarítás

Gyermekmegtakarítás

Testőr- élet,baleset - és
egészségbiztosítás

Járműbiztosítás

Fundamenta Lakáskassza

Tóth Benjamin

Adatvédelmi nyilatkozat

www.tanacsadasmaskeppen.hu
www.lionway.hu

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Tóth Benjamin EV (8200 Veszprém, Klapka György u. 2/B 4/14., adószáma: 68650234-1-39) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A   természetes   személyeknek a   személyes adatok  kezelése tekintetében   történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS   A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen    adatkezelési    tájékoztató az    alábbi oldalak adatkezelését    szabályozza:

http://www.tanacsadasmaskeppen.hu http://www.lionway.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

http://www.tanacsadasmaskeppen.hu/adatvedelem
http://www.lionway.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Tóth Benjamin

Székhely: 8200. Veszprém Klapka György u. 2/B 4/14
E-mail: toth.benjamin@lionway.hu
Telefon: +36-70-677-9733

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy    közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az  uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog  is meghatározhatja;

4.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.   „címzett”:  az a természetes  vagy jogi személy,  közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, akivel  vagy amellyel a személyes adatot közlik,  függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon  közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,  nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak  megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.   „az érintett  hozzájárulása”:  az érintett akaratának  önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy   a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,    megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)   kezelését  jogszerűen és  tisztességesen, valamint  az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne  kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének    megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további  adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)   az adatkezelés   céljai szempontjából   megfelelőek és relevánsak   kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)  pontosnak   és szükség   esetén naprakésznek   kell lenniük; minden   észszerű intézkedést meg  kell tenni annak érdekében,   hogy az adatkezelés céljai szempontjából   pontatlan személyes adatokat haladéktalanul   töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)   tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes  adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme  érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)   kezelését  oly módon kell  végezni, hogy megfelelő  technikai vagy szervezési intézkedések  alkalmazásával biztosítva legyen a személyes  adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan    vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével  vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

ADATKEZELÉSEK

ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL, VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE

1.   Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat:                 Adatkezelés célja:
Név, e-mail cím, telefon → Kapcsolattartás, azonosítás
Az üzenetküldés/visszahívás-kérés időpontja → technikai művelet végrehajtása
Az üzenetküldés/visszahívás-kérés kori IP cím → technikai művelet végrehajtása

2.   Az érintettek   köre: A weboldalon   üzenetet küldő/érdeklődő/visszahívást   kérő valamennyi érintett.

3.   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.

4.   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az  érintett  kérelmezheti  az adatkezelőtől  a rá vonatkozó személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.   A személyes  adatok törlését,  vagy módosítását az  alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-     postai úton a 8200 Veszprém Klapka György u. 2/b 4/14

-     e-mail útján az info@tanacsadasmaskeppen.hu e-mail címen,

-     telefonon a +36-70-677-9733

7.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, azInfotv. 5. § (1) bekezdése

8.   Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni/illetve, hogy vissza tudjuk hívni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhely-szolgáltató

1.   Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.   Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Postacíme: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5

Telefonszám: +36-1-432-3232

E-mail : support@dotroll.com

3.   Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.   Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5.   Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató  közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.   Az adatfeldolgozás  jogalapja: a Felhasználó  hozzájárulása, az Infotv. 5.  § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi   azonosítószám, dátumok, időpontok

2.    Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3.    Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

5.    Az adatok  megismerésére  jogosult lehetséges  adatkezelők személye:  A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6.    Az érintettek   adatkezeléssel kapcsolatos   jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k   használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő  közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1.    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak  keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés  a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor   Felhasználó   egy weboldalt   Google-hirdetés által   ér el, akkor egy a konverziókövetéshez  szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek  a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem  tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt  le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden   Google AdWords   ügyfél másik cookie-t   kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt  szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó   és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További  információ  valamint a Google  adatvédelmi nyilatkozata  az alábbi oldalon érhető el:  http://www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1.    Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző     szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,   amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.    A Felhasználó   által használt weboldallal   kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az  IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy  az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.    A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket   az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,  továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a  weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4.    A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem  vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének   megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse   és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1.   Az          adatgyűjtés         ténye, a         kezelt adatok     köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.   Az     érintettek        köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3.   Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,   akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4.   Az adatkezelés    időtartama, az adatok    törlésének határideje, az    adatok megismerésére jogosult lehetséges    adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel   kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,  illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés   időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.   Az adatkezelés  jogalapja: az érintett  önkéntes hozzájárulása személyes  adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.    Adatkezelő   a beérkezett   e-maileket, üzeneteket,   telefonon, Facebook-on stb. megadott  adatokat az érdeklődő nevével és e-mail  címével, valamint más, önként megadott személyes  adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb  2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban   fel nem sorolt adatkezelésekről   az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.    Kivételes  hatósági megkeresésre,  illetőleg jogszabály felhatalmazása  alapján más szervek megkeresése esetén  a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,  adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.   A hozzáférés joga

Ön  jogosult  arra, hogy  az adatkezelőtől  visszajelzést kapjon  arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,    jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2.   A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult  arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.   A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes  adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.   Az elfeledtetéshez való jog

Ha  az adatkezelő  nyilvánosságra hozta  a személyes adatot, és  azt törölni köteles, az elérhető  technológia és a megvalósítás költségeinek  figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes   adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön  vitatja  a személyes  adatok pontosságát,  ez esetben a korlátozás  arra az időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő  ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de  Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6.   Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy  a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa  anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7.   A tiltakozáshoz való jog

Ön  jogosult  arra, hogy  a saját helyzetével  kapcsolatos okokból bármikor  tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8.   Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,  hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,  amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

    Ön  és az  adatkezelő  közötti szerződés  megkötése vagy teljesítése  érdekében szükséges;

    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,  amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az   adatkezelő   indokolatlan  késedelem nélkül,   de mindenféleképpen  a kérelem beérkezésétől  számított 1  hónapon  belül tájékoztatja  Önt a fenti kérelmek  nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt

az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról, hogy  Ön panaszt nyújthat  be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,  továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek  jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével     megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének  megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)   a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)   fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)  az adatkezelés   biztonságának garantálására   hozott technikai és szervezési intézkedések     hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére     és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha  az adatvédelmi  incidens valószínűsíthetően  magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást  nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi   incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az  adatkezelő  megfelelő  technikai és  szervezési védelmi  intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok  tekintetében  alkalmazták, különösen  azokat az intézkedéseket  – mint például   a titkosítás   alkalmazása –,  amelyek a személyes   adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az  adatkezelő  az adatvédelmi  incidenst követően  olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  • Ha  az adatkezelő  még nem értesítette  az érintettet az adatvédelmi  incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően    nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az   adatkezelő   esetleges jogsértése   ellen panasszal a Nemzeti   Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-    A  természetes  személyeknek a  személyes adatok  kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon   kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-    2011.    évi CXII.    törvény – az    információs önrendelkezési    jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-     2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-     2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-     2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-    16/2011.   sz. vélemény   a viselkedésalapú   online reklám bevált   gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-     A  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes   személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről